FAMILY: Letovs, Yerykalovs, Martemyanovs

Yerykalovs - Ilya Grigoryevich, Yevdokia, Alexandr, Maxim, Stepanida, Yelizaveta

Yerykalovs: sit Yevdokia Timofeyevna, Stepanida Ilyinichna, Maxim Ilyich, Ilya Grigoryevich

stand Yelizaveta Ilyinichna, Alexandr Ilyich Yerykalov

Semipalatinsk, 1896?

Cosacks at Shchuchenskaya. One of them -Mikhail Yefimovich Martemyanov

Cosacks in Shchuchenskaya. One of them - Mikhail Yefimovich Martemyanov

House of Martemyanovs in Shchuchenskaya

House of Martemyanovs in Shchuchenskaya

Alexandr Ilych Yerykalov and his wife Alexandra Timofeyevna

Alexandr Ilych Yerykalov and his wife Alexandra Timofeyevna

......

Yerykalovy, Semipalatinsk, 1912

Yerykalov's Family. Semipalatinsk, 1912

Alexander and Alexandra Yerykalov Family. Semipalatinsk, 191?

Yerykalov's Family. Semipalatinsk, 1912?

Yerykalov family, Semipalatinsk 1930. Preview

Yerykalov family, Semipalatinsk August 20, 1930